Ziegelliste  
LFD STEMPEL ART TYPUS FUNDORT Finder Ziegelei Zeit  
55 -     Wien1.        
56 -     Holland        
135 ?     Römersteine div.        
30 A/M         Alois Miesbach, Wien, bis 1858, K&K. Hoflieferant, Onkel von H.Drasche    
31 A/M2   Maschinen ziegel, Verblender     Alois Miesbach    
39 AA              
82 AB vt   Dürnkrut        
156 AD vt   Gmünd, NÖ Gustav Kirschner      
44 AM er            
110 AM/B vt            
40 AM_V              
106 AM1 vt            
47 AO         richtig AÖ Adele Ölzelt,Inzersdorf Ende 19. Jhd.  
57 AO         richtig AÖ Adele Ölzelt,Inzersdorf    
121 AOBG vt   Liesing   Allgemeine Österreichische Baumaterialien-Gesellschaft    
103 AS er            
84 AV_M     Waldviertel        
61 AVM              
157 AW vt Raute Pachfurth NÖ Brigitta Trsek      
3 AWZ     ?   AG d. Wiener Ziegelwerke ab 1900  
4 AWZ     ?   AG d. Wiener Ziegelwerke ab 1900  
5 AWZ     ?   AG d. Wiener Ziegelwerke ab 1900  
19 AWZ         AG d. Wiener Ziegelwerke ab 1900  
20 AWZ         AG d. Wiener Ziegelwerke ab 1900  
116 Ax              
24 B.J.              
146 BH er            
79 BK_3     Dürnkrut        
13 BMH er            
42 BMH              
43 BMH              
70 BR              
50 BS              
128 CC er Herzumrandung Floridsdorf        
60 CGV              
27 CL   geschw. Kartusche     Carl Lesk, Leopoldsdorf 1870 - 1890  
36 CL              
51 CL              
132 CS vt   Breitenweida/Hollabrunn        
75 CZ              
142 D  IV  I vt   Kahlenberg        
108 D_Adler vt   Wien 1        
109 D_Adler vt   Wien 2        
80 DZ_64     Dürnkrut        
18 E.W.M.Z.F. / A.G.              
66 EH_27 er   Brunn/ Gebirge   Eduard Hauser ?, Heiligenstadt 1870 - 1890  
59 EH_28 er       Eduard Hauser ?, Heiligenstadt 1871 - 1890  
141 F   Giebelstein Wien        
122 FB vt            
126 FB vt   Vöslau?        
160 FD vt Raute Spillern        
74 FK              
107 FK er   Strass, Strassertal        
131 FS vt Rhombe Breitenweida/Hollabrunn        
115 FSL vt   Strass, Strassertal        
143 G. SCH vt            
94 GH     Götzendorf/Leitha        
1 GK     Wien 4.,        
155 GR vt   Pachfurth NÖ Brigitta Trsek      
67 GS     Hollabrunn   ?? GSt - Gemeinde Stillfried    
101 H er            
118 H vt Klinker Atzgersdorf, Bahnhof        
140 H vt            
76 H&H  (4)              
71 HB              
81 HD vt   Dürnkrut        
38 HD_I         Heinrich Drasche, Inzersdorf    
34 HD_LB         Heinrich Drasche, Leopoldsdorf    
35 HD_W         Heinrich Drasche, Wienerberg    
78 HD_W     Wien 21   Heinrich Drasche, Wienerberg    
37 HD_X         Heinrich Drasche, ?    
41 HD_X2         Heinrich Drasche, ?    
85 HE er   Hollabrunn   Herrschaft Ebenthal    
137 HG. vt   Drosendorf Altstadt        
99 HO er            
158 HSt3 vt Raute Würflach, NÖ R. Seemann      
105 HV er            
86 HW er            
123 IE vt            
149 III vt   Zwettl        
23 IS              
139 J.Sch vt   Rosseldorf /Hollabrunn        
153 JISt vt Raute Groß_Gerungs Günter Hanel      
124 JJ er   Vöslau?        
150 JJK vt gelb Hagenbachklamm        
68 JPL              
12 JR_1              
16 JS              
9 JW              
29 K<>Z              
130 KW vt Rhombe Breitenweida/Hollabrunn        
28 KZ         Korneuburger Ziegelei    
129 LE vt   Breitenweida/Hollabrunn        
97 LH vt            
113 LxxxxSIG vt   Hollabrunn   E. Brosig, Hollabrunn, +Schlagtischnummer 1885 - 1935  
83 M.ST.     Dürnkrut        
14 MA er            
154 MB vt   Pinzgau. Piesendorf Thomas Schratl      
136 MDSL vt Rhombe          
11 MH vt            
45 MH er            
90 MH er   Atzgersdorf        
120 MH vt   Carl Berger Gasse 23.,        
127 MH vt Beton? Floridsdorf        
87 MK vt   Drosendorf   Mathias Kreindl, Heiligenstadt    
147 MK er   Kahlenberg        
65 MKW er   Brunn/ Gebirge   Mathias Kreindls Witwe, Heiligenstadt 1874 - 1876  
10 MS_10         Martin Steingasser, Stillfried + Schlagtischnummer    
2 MS_22         Martin Steingasser, Stillfried + Schlagtischnummer    
8 MS_43         Martin Steingasser, Stillfried + Schlagtischnummer    
88 MSP er   Hasendorf NÖ        
48 Muster mit Wappen   Schamott?          
138 MZ C25 SII vt Schamott? Tschechien         
95 MZD   Schamott? VAL ABREGUE (Belgien?)        
159 NAS er   Wilfersdorf, NÖ F. Dungl      
91 NEUDORF FB vt   Atzgersdorf        
21 NEUDORFER ZW              
69 NV er            
125 PB er   Vöslau?        
33 PC er       richtig PG  - Pankrazt Grohe, Wiener Becken 1860  
102 PC er       richtig PG  - Pankrazt Grohe, Wiener Becken 1860  
98 PJ vt            
96 PP vt   Floridsdorfer Spitz        
53 RH     Brunn/ Gebirge        
77 RH     Brunn        
117 RH vt   Atzgersdorf, Bahnhof        
151 RM vt   Tulbing        
62 RNZG   auch RZG     Rothneusiedler Ziegelwerke Gesellschaft    
15         Robert Ölzelt, Inzersdorf    
64         Robert Ölzelt, Inzersdorf    
54 RZC              
58 RZG              
6 ST.B     ?        
7 ST.B     ?        
161 SW vt Raute, S -seitenverkehrt Spillern        
92 SZG vt   Liesing   Siebenhirtner ZW-Gesellschaft    
73 T     Sopron        
25 UBG              
26 UBG1              
152 UBG5 vt   Kalksburg        
32 UNION              
52 UNION              
112 VI oder IA er            
63 W     Hofburg        
144 Wappen vt            
46 WBG vt   Wien Seemann      
145 WD vt            
22 WEINSTEIG              
93 WIENERBERGER ZIEGELOFEN.....              
89 WM er   Hasendorf NÖ        
72 WNOBVH              
49 XIIII R.Legion     Petronell        
17 XXX              
148 Z2 vt   Zwettl        
114 ZDL vt            
100 ZPZ vt   Strass, Strassertal   richtig  ZBZ - Ziegelei Biela Ziersdorf    
119 ZS vt   Carl Berger Gasse 23.,        
111 ZWA V.RAPP vt   Hollabrunn        
104 ZZ vt Wappen Wien 13.,   Ziegelwerk Zillingdorf